Beleidsplan

Op aanvraag kunt u ons volledig beleidsplan voor de jaren 2020-2023 opvragen, hierin staat uitgebreid omschreven wat onze missie en visie is voor deze jaren.

De hoofdlijnen zijn:

Missie
De Missie van de stichting is het vervoeren van gewonde, gevonden en overleden dieren, in de ruimste zin van het woord, in de gemeente IJsselstein en omstreken.

Doelen

Het primaire doel is het vervoeren van gevonden, gewonde en overleden dieren.

Waar mogelijk zet de stichting zich in voor het bevorderen van de kennis over dieren bij diverse leeftijdsgroepen zoals bijvoorbeeld kinderen(scholen).

Bijdragen aan goede contacten en samenwerking met andere betrokken partijen op diergezondheisdgebied zoals onder andere: asielen, dierenartsen, gemeenten en andere overheidsinstellingen.

Het in stand houden van de stichting om de het primaire doel mogelijk te blijven maken.

Werkwijze
Onze stichting wordt uitsluitend met vrijwilligers draaiend gehouden. De groep vrijwilligers zet zich  24/7 in om het welzijn van de dieren zo goed mogelijk te ondersteunen.

Financiële verantwoording
De Stichting is in principe een fondsenwervende instelling; zij ontvangt giften en bijdragen en wellicht in de toekomst ook erfenissen of legaten van personen die Stichting Huisdieren Vervoer Service een goed hart toedragen.

Verslagen & Financieel

Voor het meest recentelijke verslag met daarin de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij u naar het Financieel verslag 2020.
Voor de balans van baten en lasten verwijzen wij u graag naar onze Afrekening/Exploitatie overzicht 2020.

Jaar 2019
Afrekening/Exploitatie overzicht 2019
Financieel verslag 2019